Hur påverkas företagen och konkurrenskraften i Gävleborg om både kilometerskatt införs på tunga fordon och om drivmedelspriserna höjs?
Vad innebär förslagen om höjda arbetsgivaravgifter generellt och en fördubbling av avgiften för anställda under 26 år? Hur påverkar det näringslivets möjligheter att anställa unga i länet?
De här frågorna och många fler diskuterades mellan företagarkollegor på lunchmötet, ett samarrangemang av Svenskt Näringsliv, Mellansvenska Handelskammaren,
Sveriges Åkeriföretag Gävleborgsåkarna, Företagarna i Gävleborg och LRF Lantbrukarnas riksförbund.
Lennart Wallström, ExTe Fabriks, inledde: Kilometerskatten drabbar oss tillverkare dubbelt eftersom vi har omfattande transporter både till och från fabriken. Av vår tillverkning går 70 procent på export och det innebär att ett redan utsatt konkurrensläge förvärras. Dessutom kör våra kunder i Sverige transporterar åt skogsindustrin och har redan idag lönsamhetsproblem, som kommer att drabba oss genom minskad nyförsäljning. Hur kan man över huvud taget komma på en så tokig idé som kilometerskatten?
Sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar är bra eftersom det stimulerar oss och andra arbetsgivare att anställa ungdomar som behöver ”skolas in” på arbetet. Många ungdomar blev också arbetslösa under finanskrisen på grund av turordningsreglerna. Om arbetsgivaravgiften höjs för dem blir det mer motiverat att anställa äldre arbetskraft som är fullärd.
Bengt Fahlander, Bengt Fahlanders Åkeri & Återvinningsanläggning: Det kommer att bli väldigt svårt för oss att få tillbaka det vi skulle tvingas lägga ut på kilometerskatten på 14 kronor milen, vilket främst drabbar närtransporter där det inte finns några alternativ. Det blir katastrof för åkerinäringen! Vi betalar redan 21 kronor milen i dieselskatt och totalt 400 000 per år på vissa bilar. Kilometerskatten skulle öka kostnaden med 350 000 för en bil som kör cirka 25 000 mil per år och det i en bransch som har en marginal på 3 procent. Varför inte satsa resurser i stället på att ta fram mer miljövänliga motorer? Jag var nyligen på Volvo Lastvagnar och där har de försökt få besked från myndigheterna i vilken riktning de skall arbeta. De har utvecklat flera nya miljömotorer men får inga besked. Åkerinäringen har på de senaste 20 åren minskat utsläppen av koldioxid med 85 procent!
Håller med om att sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar är bra för att göra det mer lönsamt att anställa någon som behöver läras upp.
Per Nygren, Nygrens Åkeri: Klimatfrågorna är den stora utmaningen men vi måste hantera dem på ett förnuftigt sätt och samtidigt få samhället att fungera. Om syftet med kilometerskatten är harmonisering av beskattningen med övriga Europa måste de svenska åkerierna kompenseras med sänkning av andra fordonsskatter. Om syftet är att föra över gods från landsväg till järnväg, så är det ett slag i luften med dyra konsekvenser för hela samhället. I dagsläget är lastbilsåkerierna järnvägens största kunder och åkerierna skulle lägga ännu mer gods på järnväg om det vore praktiskt möjligt. Vissa åkerier transporterar redan hälften av sitt gods på järnväg. Vi kör mycket på sträckan Sundsvall-Stockholm men tidskraven från våra kunder gör att järnväg inte fungerar. Lastbilstrafiken är ”kollektivtrafik” för gods vilket är klimatsmart. De totala kostnaderna för kilometerskatten kommer att överstiga skatteintäkten. Därför är det ett tankefel om man tror att kilometerskatten kan finansiera en nödvändig utbyggnad av järnvägen! Kombiterminalerna och spåren har inte tillräcklig kapacitet idag. Stimulans till åkerierna för ökade investeringar i moderna och miljövänliga fordon kombinerat med kraftig utbyggnad av järnvägens spårkapacitet och kombiterminaler är vad som behövs för att klimatanpassa godstransporterna.
Magnus Lodin, Teleperformance: Höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar skulle kosta oss 6-7 miljoner per år. Vi ser ingen möjlighet att lägga det på våra kunder vilket innebär att vi tvingas till personalnedskärningar på 10-11 procent. Det leder i sin tur till att vi får svårare att klara servicen till våra kunder. Sverige är ändå den dyraste arbetsmarknaden i Europa och det är bara tack vare våra gods språkkunskaper i svenska och övriga nordiska språk som vi kan konkurrera med utländska konkurrenter. Den dag våra kunder går över till engelska som servicespråk blir det omöjligt för oss att konkurrera. Vi har 420 anställda varav produktionen har en medelålder på 27-28 år. Cirka 70 procent av våra anställda är alltså under 26 år!
Jan Thorén, LRF: Det finns inga andra transportsätt än lastbil för oss. Det finns inga järnvägar i skogen! Kilometerskatten skulle innebära ökad konkurrens från andra länder, vi hamnar i skamvrån. Beskattningen i Sverige borde vara jämförbar med andra länder och inte högre!
Därefter diskuterade deltagarna frågeställningarna vid respektive bord. Mötet avslutades med en redovisning av diskussionerna:
● De totala kostnaderna för kilometerskatten
kommer att överstiga skatteintäkten
● Det saknas helhetsgrepp och långsiktighet så att vi får svårt att planera på lång sikt
● Omvandling för en bättre miljö borde ske långsiktigt i stället för i fyraårsintervaller
● Det är redan hård konkurrens inom åkeribranschen från utländska åkare, vi behöver inte ytterligare sämre villkor
● Sänkt arbetsgivaravgift stimulerar oss företagare att anställa yngre medarbetare som behöver skolas in
● Bättre miljöteknik på motorer och fordon borde stimuleras i stället
● Ge oss möjlighet att köra på MK3-diesel (”Europadiesel”) som idag är lika svavelfri som MK1 men straffas med 40 öre extra skatt per liter – den är också effektivare än MK1
● Kilometerskatt är okej om andra pålagor sänks i motsvarande grad