Frukostmötet hölls den 25 oktober i Gasklockornas restaurang. Ralph Brodin, ordförande i Brynäs Företagarförening, hälsade uppåt 40 gäster välkomna.
– Två frukostmöten återstår i år, 29/11 och 6/12, och vi skickar ut inbjudan i god tid, sa Ralph Brodin. Vi har också skickat ut inbjudan till ett studiebesök med storytelling hos Dome Adrenalin Zone den 8 november.
Dessutom blir det Näringslivsfrukost den 4/12 i samarbete mellan Gävles företagarföreningar och Gävle kommun. Intresserade kan anmäla sig via Gävle kommuns hemsida.
Första punkten på dagordningen var en nyhet, 5 minuters presentation av ett företag. Lotten hade fallit på Ulrika Mårtén, Linkedin-expert en av 10 i Sverige) med eget företag, Social Success Sverige AB.
– Jag hjälper företag att rekrytera personal och att hitta nya kunder på Linkedin, sa Ulrika Mårtén. Vet ni att de säljare som har för vana att använda LinkedIn har 51 procent större sannolikhet att nå sin säljmål än kollegor som inte använder LinkedIn!
Sen var det dags för Annika Janglund, Näringsutvecklare vid Gävle kommuns Näringslivsenhet och programledare för Näringslivsprogrammet, att berätta om det. Med på mötet var också, Malin Schönning, tillförordnad Näringslivschef.
Från 1 januari kommer Näringslivsenheten att flyttas så att Kommunstyrelsen får det politiska ansvaret och Kommunledningskontoret det organisatoriska.
- Näringslivsprogrammet fastställdes med beslut i år, i Kommunstyrelsen 13 februari och i Kommunfullmäktige 26 mars, berättade Annika Janglund. Huvudinriktning är att Gävle kommun ska bidra till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.
De tre näringslivspolitiska målen är styrande för programmet:
• Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen
• Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning
• Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag
Olika förvaltningar har ansvaret för de åtta delmålen:
1. Affärsmässiga relationer, Kommunledningskontoret
2. Dialog och samverkan, Näringsliv och arbetsmarknad Gävle
3. Ökad service och intern förståelse, Samhällsbyggnad Gävle
4. Ökad kunskap och inspiration, Näringsliv och arbetsmarknad Gävle
5. Ökad kompetens och integration, Näringslivs och arbetsmarknad Gävle
6. Ökad stolthet och attraktion, Kommunledningskontoret
7. Fler innovationer och branscher i utveckling, Näringsliv och arbetsmarknad Gävle
8. Ökad internationalisering, Kommunledningskontoret
– Arbetet inleddes med att gå igenom 1.000 förslag från olika möten, Facebook-kampanj och remissvar, sa Annika Janglund. Sen har vi tjänstemän i samarbete med referensgruppen från näringslivet plockat ut 66 aktiviteter som sedan sorterats in under de 8 delmålen.
Det blir sedan respektive förvaltnings som följer upp enligt ordinarie rutiner.
Näringslivsprogrammet leds av en styrgrupp med berörda chefer och med mig som programledare. Vi samarbetar med två referensgrupper, en extern och en intern, sa Annika Janglund.
Näringslivsprogrammets ledord är: - Kommunikation - Dialog - Uppföljning – Utvärdering som är vägledande för programmet.
Information om programmet och med genomförda aktiviteter finns att följa dels på hemsidan, http://www.gavle.se, men sprids också internt med Ankaret, nyhetsbrev till näringslivet. ”
Uppföljning av Näringslivsprogrammets aktiviteter sker med en inrapportering från ansvariga chefer, möten med styrgruppen och referensgrupperna. I januari 2019 ska en årsrapport presenteras, vilket följs av en uppföljningsdag för näringslivet senare samma månad.
Den 12 juni genomfördes en kick-off för Näringslivsprogrammet och därefter har det varit flera dialogmöten mellan kommunen och näringslivet, informationsträffar med olika branscher och samhällsaktörer samt med de båda referensgrupperna.
- Vi kommer även att ha uppföljningsdagar för näringslivet en gång per år för att informera och lyssna av läget, sa Annika Janglund. Delaktighet ser vi som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att genomföra Näringslivsprogrammet.
Gävle kommun är också med i NKI (Nöjd KundIndex) Servicemätning.
- Vi följer upp vår servicegrad en gång i kvartalet för samtliga företagsärenden och övriga kundgrupper inom myndighetsområdena Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelser, Miljö och hälsa, Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd där vi kan se ett förbättrat resultat inom bland annat serviceområdet bemötande, vilket är glädjande, sa Annika Janglund. Vi har där gjort riktade insatser i form av vår interna utbildning ”Service till företag” för nyanställda, befintliga tjänstemän och chefer.
- I slutredovisningen av NKI 2017 var index 68, vilket är helt godkänt, men vi arbetar för att hamna över NKI 70 i 2018 års rapport, samma mål som Stockholm Business Alliance och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), sa Annika Janglund.. Ambitionen är också att förbättra Gävles placering i Svenskt Näringslivs attitydundersökning.
Pekka Seitola, en av deltagarna, påpekade att NKI mäter hantering av ärenden och att Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimat mäter attityder. Lotta Pettersson, regionchef för Svenskt Näringsliv, föreslog att Gävle kommun borde jämföra sig med andra kommuner i samma storlek, till exempel Solna. men att man framförallt måste prata om de problem som behöver åtgärdas.
– Vi har genomfört flera studiebesök men vi har ett stort jobb framför oss för att förbättra placeringen i Svenskt Näringslivs enkät, sa Malin Schönning.
Hur ska mål och delmål följas upp?
– Alla mål, delmål och aktiviteter i Näringslivsprogrammet ska följas upp och särskilt de som är mätbara, sa Annika Janglund.
Det som hittills genomförts och vad som planeras redovisas på Företagssidan på gavle.se.
PÅ GÅNG:
1. Affärsmässiga relationer
• Workshop med näringslivet om ny inköpsorganisation, när beslutet kan genomföras.
2. Dialog och samverkan
Extern och intern förankring av Näringslivsprogrammet
• Åtgärdsvalsstudie för att komma fram till lösningar för trafiksituationen på väg 76 (Spängersleden- Söderbågen-Södra Kungsvägen) – Workshop
• Näringslivsfrukost 4/12
• Planering av Näringslivsprogrammets uppföljningsdag – januari
3. Ökad service och intern förståelse
• Klarspråksutbildning, Service till Företag
4. Ökad kunskap och inspiration
• Näringslivsfrukost 4/12
5 Ökad kompetens och integration
• Attrahera kompetens att komma till Gävle kommun, t ex rekryteringståg
• Turismutbildning planeras
7 Fler innovationer och branscher i utveckling
• Utveckla etableringsstrategin för mark och omgivande infrastruktur
8 Ökad internationalisering
• Utbildning om stödsystemet för export, av näringslivskontoret
Under informationen ställdes olika frågor som diskuterades och Annika Janglund avslutade med en dialogfråga inför Näringslivsprogrammets uppföljningsdag i januari: ”Vilka förväntningar har du på Näringslivsprogrammets uppföljningsdag i januari 2019?”
Vid uppföljningsdagen kommer dialogen att ha en framträdande roll. Annika berättade vidare att en avstämning med den externa referensgruppen kommer genomföras för att lyssna av synpunkter och förslag på upplägg. En arbetsgrupp med både tjänstemän och representanter från näringslivet kommer att tillsättas inför planeringen av uppföljningsdagen.
Pekka Seitola ville veta hur den kommunala konkurrensen med företagen ska minska. Kommunen bör också agera mer proaktivt vid upphandlingar.
Bo Kåresjö, terapeut och organisationskonsult på Terapicentrum, ansåg att det behövs mer dialog samt att tjänstemän och politiker bör bemöda sig bättre på att lyssna på kritik och att diskutera problemen i stället för att gå i försvarsposition.
Bo Kåresjö upplevde under mötet en brist på en mer faktisk dialog. Om relationen mellan näringsliv, politiker och kommun ska kunna utvecklas behövs en självrannsakan från alla håll. Vilket ansvar behöver var och en ta för att en utveckling ska kunna ske, oavsett vilken stol man sitter på!
Annika Janglund sammanfattade informationen så här.
• Näringslivsprogrammet och genomförda aktiviteter kan följas via Företagssidan på gavle.se. - modul Näringslivsprogrammet
• Nyhetsbrev ges ut 1 ggr/mån – registrering för att få nyhetsbreven görs via Företagssidan på gavle.se
• Information och statistik om NKI serviceundersökning kan följas på Företagssidan på gavle.se
• Företagsservice – ring 17 80 00 samt tonval 5 – Företagsfrågor
• SamSpelet och workshop med Svenskt Näringsliv – framförda förbättringsåtgärder har setts över
• Näringslivsdialog 16/11 - Företagarföreningarnas ordförande tillsammans med kommunledningen diskuterar medlemmarnas frågor för ett bättre näringslivsklimatet
• Näringslivsfrukost 4/12 – anmälan via gavle.se
- Vi har alla ett gemensamt ansvar för näringslivsfrågorna, både näringslivet och kommunen, avslutade Annika Janglund. Vi behöver både föra fram allt det positiva som händer och även ta tag i det som inte fungerar så bra för att göra Gävle till en attraktiv företagarstad där man vill bo, leva och verka.
Ett givande frukostmöte med en bra dialog mellan Gävle kommuns representanter och de deltagande företagarna.