Kommunfullmäktige tog 2013 ett beslut om ett treårigt näringslivsprogram med näringslivspolitiska mål som ska ligga till grund för att bryta denna negativa trend. Trots detta har Gävle kommuns ranking i Svenskt Näringslivs attitydundersökning ändå fortsatt att backa i rating till 252:a plats av 290 kommuner i Sverige.
Den grundläggande värderingen för Gävles näringslivsklimat innebär att kommunens insatser för att stödja näringslivet utgår från att Gävle tror på entreprenörens förmåga och näringslivets kraft att skapa ett sunt företagsklimat. Det skapar fler arbetstillfällen och ökar Gävle attraktivitet att bo och verka i.
Det här är några punkter från Näringslivsprogrammet i Alliansens beslut till politisk inriktning som röstades fram:
Framgångsfaktorer som genomsyrar samtliga mål:
• Gävle kommun ska utgå från varje beslut med: ”är detta bra för företagsklimatet, ger det fler företag och anställningar”.
• Genom att alltid, i varje beslut, ha med näringslivet och med dess förutsättningar skapar Gävle kommun en attraktiv plats för företagande
Några punkter från Näringslivsprogrammet
• Osund konkurrens ska inte tillåtas
• Dialog och samverkan med det lokala näringslivet
• Utveckla och förbättra tillgänglighet, bemötande, service och kompetens inom de viktigaste myndighetsområdena
• Kommunen ska upphandla all verksamhet som är möjligt på lokal entreprenad utifrån Lagen om Offentlig Upphandling
• Ung företagsamhet och nyföretagande ska utvecklas
• Kommunen arbetar för god tillgång på arbetskraft med efterfrågad kompetens
• Pendling inom Gävle kommun skall underlättas
• Bostäder i ytterområden får Gävle att växa genom ny service och fler arbetsplatser
• Kännedom om framgångsrika exempel och kunskap visar Gävle kommun som en attraktiv plats för företag
• Utveckling av branschkluster i samarbete med Högskola och forskning
• Ökad attraktionskraft för människor, företag och etableringar genom internationaliseringar av lokala företag ska utvecklas
Ovan och övriga punkter som ingår i det nya näringslivspolitiska målen för Näringslivsprogrammet röstade Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet nej till, det vill säga emot Alliansens förslag. Vid röstning så fick Alliansen majoritet för det nya programmet.
Förvaltningen Näringsliv och Arbetsmarknad har skapat en handlingsplan utifrån förarbetet från över 1.000 svar från två remissomgångar, enkätfrågor, workshops, direkta dialogmöten, organisationer och kunnat skapa aktiviteter till Näringslivsprogrammet. Det här har också skett i dialog med företagsföreningarna i Gävle kommun.
Nu kommer Näringslivsprogrammet att beredas i kommunstyrelsen för att sedan hamna i kommunfullmäktige för slutligt beslut.
Alliansen i Gävle hoppas att alla politiska partier väljer det nya Näringslivsprogrammet med handlingsplanen som arbetats fram från remissvaren – allt för ett bättre näringslivsklimat!
Alliansen Gävles företrädare i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Morgan Darmell M (ordförande) • Leena Bergander Wikström C (v. ordförande) • Fredrik Hegrelius M Ledamot • Peter Johansson M ersättare •Birgitta Bienitz M ledamot •Birgitta Juhlin M ledamot • Christian Öhman M ersättare • Mikael Persson L ledamot • Ann Stenström L ersättare • Anders Karlsson KD ersättare